Breaking News
 | ADR

ADR

  • Blog

    Umowa ADR – czym jest i co zakłada?

    Spedycja drogowa materiałów i przedmiotów niebezpiecznych wymaga dostosowania się do założeń przedstawionych w europejskiej umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR. Poprzez towary niebezpieczne należy tu rozumieć materiały i produkty charakteryzujące się właściwościami biologicznymi, chemicznymi lub fizycznymi, które w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi mogą stanowić zagrożenie dla dóbr materialnych, organizmu ludzkiego…

    Read More