Breaking News
 |  | 

Blog

Naturalna, techniczna i ekonomiczna podatność transportowa ładunku

img-responsive

Z transportem danego ładunku zawsze związane są, co najmniej trzy podstawowe czynności: załadunek, przewóz i rozładunek. W trakcie przeprowadzania każdej z tych aktywności przesyłka może być narażona na działanie różnorodnych czynników zagrażających jej jakości. Celem zminimalizowania ryzyka związanego z wystąpieniem potencjalnych uszkodzeń, wymagane jest odpowiednie przygotowanie przesyłki do transportu (użycie specjalnych opakowań czy specjalizowanego nadwozia), uwzględniające jej odporność na warunki transportu. Odporność ta jest powszechnie nazywana podatnością transportową i występuje ona zwykle w trzech rodzajach.

Pierwsza forma to podatność naturalna wynikająca z właściwości biologicznych oraz fizykochemicznych ładunku. Na przykład jego stanu skupienia, twardości, sprężystości czy gęstości. Istnieje tu zależność, mówiąca o tym, że im niższa jest podatność naturalna wykazywana przez ładunki, tym wymagane jest zachowanie w trakcie ich transportu wyższych środków bezpieczeństwa, lepszej organizacji przewozu oraz zatrudnienie do ich transportu bardziej wykwalifikowanych przewoźników, którzy wiedzą co to jest karta kierowcy.

Drugi rodzaj podatności transportowej to tak zwana podatność techniczna wynikająca z masy ładunku, jego wymiaru oraz kształtu. Sposobem na wzrost podatności technicznej jest zastosowanie tak zwanych opakowań transportowych.

Trzeci wyróżnik stanowi zaś podatność ekonomiczna ściśle związana z wartością przewożonego ładunku. Jest ona tym większa, im mniejsza jest wartość transportowanego ładunku. Celem zwiększenia tego rodzaju podatności, wskazane jest odpowiednie zabezpieczenie ładunku przed potencjalnym zepsuciem, zagubieniem czy uszkodzeniem.

naturalna-techniczna-i-ekonomiczna-podatnosc-transportowa-ladunku

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website